За проекта

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
www.eufunds.bg

Процедура BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област”

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. – мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“

Мярка 3.1.1. “Екологична и устойчива рибарска област” от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

ДОГОВОР: МДР-ИП-01-32 от 19.05.2020 г.

Бенефициент:

Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“

Място за реализиране на проектните дейности – територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, Район Аспарухово – Белослав – Аксаково.

ПРОЕКТ: BG14MFOP001-4.007-C0001 НАУКА, ИНОВАЦИИ, ИСТОРИЯ И УСТОЙЧИВОСТ – ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВИСОК ИКОНОМИЧЕСКИ „СИН РАСТЕЖ“.

Продължителност на проекта: 7 месеца от 18.05.2020 г. до 18.12.2020 г.

Общ размер на средствата по проекта: 69 485.00 лева, от които 59 062,25 лв. европейско и 10 422,75 лв. национално съфинансиране.

Номер на договора за безвъзмездна помощ и наименование на проекта:
Процедура- BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” – Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Проект BG14MFOP001-4.007-C0001 “Наука, иновации, история и устойчивост – предпоставки за висок икономически „Син растеж“”

Бенефициент: Сдружение «Център за устойчиво социално развитие»

Общ размер на средствата по проекта: 69 485.00 лева, от които 59 062,25 лв. европейско и 10 422,75 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 7 месеца от 18.05.2020 г. до 18.12.2020 г.

Визия:
История, наука, бизнес и граждани. Всичко това на фона на икономическо развитие, устойчив растеж и не на последно място екология. Това са опорните пунктове за развитие на „Син растеж“ и „Синя икономика“. От глобалните проблеми, ние се пренасяме на територията на МИРГ за да ги представим и да вземем решения за преодоляването им. Настоящият проект представлява изследване, реализиране на иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на „Синия растеж“ и „Синята икономика“ на територията на МИРГ Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково, чрез разработване на решения и маркетингов план за подобряване на икономическите и екологичните показатели на местната икономика. Анализът на местния „Син растеж“ или използването на неразработения потенциал на морето и брега за създаване на работни места и икономически подем на крайбрежните райони, цели подобряване на конкурентоспособността, ефективно използване на ресурсите, създаване на нови работни места и източници на растеж, като в същото време се положат повече усилия за опазване на биологичното разнообразие, морската среда и крайбрежните екосистеми.

Дейностите по проекта са изключително разнообразни, като в тях има и елементи на иновативност. Включено е Социологическо изследване и маркетингов план за развитие чрез „Син растеж“, печат на наръчник, създаване на онлайн платформа за „Син растеж“, а също и особено актуалното в момента на световна пандемия и дигитализация на морското и културно-историческото наследство. Не на последно е предвиденото заснемане на документален филм за популяризиране на „Синия растеж“. Като финал на всички тези дейности в проекта е предвидено и организиране на конференция свързана с определяне на насоки и приоритети на тема „Наука, иновации, история и устойчивост – предпоставки за висок икономически Син растеж“. Всички тези дейности ще бъдат свързани с кампания за популяризиране на проекта, донора и ПМДР. Информацията и продуктите от дейностите по проекта ще бъдат предоставени на общините на територията на МИРГ за постигане на устойчиво местно развитие/изработване на стратегия или отраслови стратегии, чрез „Син растеж“ и „Синя икономика“. Проектът е по процедура BG14MFOP001-4.007, мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област.

Чрез развитие на „синия“ потенциал на местната икономика ще се допринесе за постигане на целите на стратегията на „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и включващ растеж.

Общите цели в предлаганият проект са  свързани със създаване на условия за: Развиване на потенциала, откриване на нови възможности и устойчиво развитие на икономиката, културата и повишаване на жизнения стандарт на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, Район Аспарухово – Белослав – Аксаково

Основните цели са:

 • Да се изработи маркетингов план за подпомагане въвеждането на принципите на „Син растеж“ в местната икономика;
 • Да се подобри конкурентостта на местната икономика;
 • Да се подобри ефективността на използването на природните ресурси и дадености;
 • Да се запази, поддържа и подобрява състоянието на околната среда;
 • Да се запази, поддържа и подобрява съхранението и популяризирането на културно историческото наследство;
 • Да се запази, поддържа и подобрява съхранението и популяризирането на природното и морското наследство.

Конкретната цел:

 • Подобряване потенциала и висок икономически „Син растеж“ на територията на региона на МИРГ с цел запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство.

Аудитория за проекта и дейностите:

 • Представители на бизнеса свързан с морето, с идеи за подобряване на съществуващата бизнес-среда и възможностите за инвестиция в нея.
 • Представители на НПО сектора /неправителствени организации, екологични организации, читалища и местни общности/.
 • Представители на науката и морското историческо наследство.
 • Представители на заетите в сектор „Рибарство и аквакултури“.
 • Представители на държавни институции свързани с морето.
 • Граждани.

Предвидени дейности:

 • Социологическо изследване, анализ и маркетингов план за развитие чрез „Син растеж“.
 • Разработване и отпечатване на наръчник и рекламни материали свързани с популяризирането на „Синия растеж“
 • Създаване на онлайн платформа за популяризиране на „Син растеж“ и „Синята икономика“ и дигитализация на морското, културно и историческо наследство , както и представянето на добри практики във връзка с целите заложени в проектното предложение. Създаване на структура за дигитализация.
 • Заснемане на филм за популяризиране на „Син растеж“ в Рибарската общност Варна с район Аспарухово, Белослав и Аксаково.
 • Организиране на конференция свързана с популяризирането на „Син растеж“.