Син растеж и синя икономика

Какво е Син растеж

Синият растеж е дългосрочна стратегия за подкрепа на устойчивия растеж в секторите на морските дейности и корабоплаването като цяло.

Земята   и   сладката   вода   не   са неизчерпаеми ресурси. Допълнително изсичането на горите или пресушаване на блатата лишава бъдещите поколения от ползите, които те предоставят. ЕС залага на бърз технологичен напредък в дейностите свързани с морето, както и в намаляването на замърсяването, особено чрез подобряване на енергийната ефективност.

„Син  растеж“  е  инициатива  за  използване  на неразработения потенциал на океаните, моретата и крайбрежията за създаване на работни места и растеж. Този потенциал е значителен, при условие че се правят необходимите инвестиции и научни изследвания. Той представлява морското измерение на стратегията „Европа 2020“. Той може да допринесе за конкурентоспособността на ЕС на международно равнище, ефективното използване на ресурсите, създаването  на  работни  места  и нови  източници  на растеж,  като  в  същото време се защитава биологичното разнообразие и се опазва морската среда, като по този начин се запазват услугите, които предоставят здравите и устойчиви морски и крайбрежни екосистеми.

ЕС смята, че постигането на целите за околната среда също може да е извор на новаторство и растеж.

Основни приоритетни цели:

  • да се подчертае, че океаните и моретата са подложени на нарастващ натиск и следва да бъдат защитени от неблагоприятните последици от изменението на климата;
  • да се приканят държавите членки да управляват океаните и моретата по устойчив начин и да работят за подпомагане на новите технологии, които допринасят за морската икономика;
  • да се определят мерки, за да се гарантира, че крайбрежните и морските сектори и територии се ползват от адекватни възможности за растеж, подкрепен от държавите членки на ЕС.

Какво е Синя икономика

Синята икономика е икономиката на крайбрежието и морето и всички сектори свързани с това. Отделните сектори на синята икономика са взаимозависими. Те разчитат на общи умения и споделени инфраструктурни обекти като например пристанища, пътища и разпределителни мрежи, по-добрата комуникация, обусловена от географската близост. Те зависят от други, които използват морето по устойчив начин.

Синята  икономика  трябва  да  е  устойчива  и  да  отчита  потенциалните екологични опасения предвид крехкостта на морската среда. Необходими са усилия за намаляване на отриц.въздействие на морските дейности като емисии на замърсители и изхвърлянето на вредни вещества.