Анализ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЯ „СИН РАСТЕЖ“ В ОБХВАТА НА МИРГ „ВАРНА–БЕЛОСЛАВ– АКСАКОВО“

(сред целеви групи – бизнес, администрация, НПО и научни среди)

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЯ „СИН РАСТЕЖ“  И „СИНЯ ИКОНОМИКА“ В ОБХВАТА НА МИРГ „ВАРНА /РАЙОН АСПАРУХОВО/ –БЕЛОСЛАВ– АКСАКОВО“

Екип провел изследването и разработил маркетинговият план:

ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИ СТАНИМИРОВ

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ СТАНИМИРОВА

Устойчивото териториално развитие на рибарските области в съвременните условия е насочено към търсене на допълнителни възможности районите да запазят своята конкурентоспособност при максимално използване на наличните местни ресурси, като едновременно с това създадат условия за инвестиционна подкрепа на дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда. Това изисква разработването и приложението на стратегии за развитие на областите да става с активното участие на местните лица и да е фокусирано към обслужване на нуждите, капацитета и перспективите на местните икономически субекти и местното население. Форма за интегриране на усилията на местната общност са публично-частните партньорства.